คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ เปิดรับโควตา - สอบตรง

UploadImage


คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2556 ในระบบโควตา และระบบแอดมิสชั่นส์ตรง


เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 ธันวาคม 2555


ขั้นตอนการสมัคร


ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการสมัครให้เข้าใจก่อนคลิก "รับสมัครนักศึกษา"

  1. ผู้สมัคร คลิกที่ "รับสมัครนักศึกษา "
  2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่าย (สามารถใส่รูปภาพที่ scan ได้หรือนำรูปภาพมาติดภายหลังจากที่
    พิมพ์แบบฟอร์มออกมาแล้ว)
    แลผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย
    ก่อนที่จะคลิก "ปุ่มรับสมัคร" เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ถ้าพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  3. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินที่กำหนดเพื่อชำระเงินที่ธ.ไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ เป็นค่าสมัคร 400 บาท และค่าธรรมเนียมสำหรับธนาคาร 15 บาท
  4. ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
กำหนดการจ่ายเงินและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้ที่สมัครระหว่างวันที่ จ่ายเงินค่าสมัครและส่งหลักฐาน
การสมัครได้ตั้งแต่วันที่
วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 55 -
วันพุธที่ 10 ต.ค. 55
วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 55 -
วันจันทร์ที่ 15 ต.ค. 55
วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 55 -
วันเสาร์ที่ 20 ต.ค. 55
วันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค. 55 -
วันพฤหัสบดีที่ 25 ต.ค. 55
วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 55 -
วันอังคารที่ 30 ต.ค. 55
วันอาทิตย์ที่ 21 ต.ค. 55 -
วันจันทร์ที่ พ.ย. 55
วันพุธที่ 31 ต.ค. 55 -
วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 55
วันพุธที่ 31 ต.ค. 55 -
วันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55 -
วันอังคารที่ 20 พ.ย. 55
วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 55 -
วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 55
วันพุธที่ 21 พ.ย. 55 -
วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 55
วันพุธที่ 21 พ.ย. 55 -
วันพุธที่ ธ.ค. 55
วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 55 -
วันจันทร์ที่ 10 ธ.ค. 55
วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 55 -
วันเสาร์ที่ 15 ธ.ค. 55
วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 55 -
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธ.ค. 55
วันอังคารที่ 11 ธ.ค. 55 -
วันอังคารที่ 25 ธ.ค. 55
วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55 -
วันศุกร์ที่ 28 ธ.ค. 55
วันศุกร์ที่ 21 ธ.ค. 55 - 
วันอาทิตย์ที่ 30 ธ.ค. 55
   
 
ระบบรับสมัครจะปิดวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 20.00 น.

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากสมัครทาง Internet ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครที่ลงชืื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี) ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
4. สำเนาแบบฟอร์มใบจ่ายเงินฝากธนาคารผ่านบริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
6. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (GPAX 5 ภาคการศึกษา) จำนวน 1 ฉบับ
7. หนังสือรับรองการทำงานของบิดา/มารดา ที่ระบุวันเริ่มรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
    หรือในมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ต้นฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระบบโควตา ข้อ 2.5.2)
8.หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร แสดงต้นฉบับจริง หรือสำเนา จำนวน 1 ฉบับ   
   (เฉพาะผู้สมัครระบบโควตาข้อ 2.5.2 กรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรม) 
9. สำเนาผลการสอบวัดความรู้ GAT, และ PAT2 (ครั้งที่ 1/2556) ของสทศ.ที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง1ฉบับ 
10. สำเนาคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (ปีการศึกษา 2556) จำนวน 1 ฉบับ  
    (สทศ. เปิดรับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 10 - 30 ตุลาคม 2555 ที่ http://www.niest.or.th)

หมายเหตุ
1. ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาต้องพร้อมลงชื่อกำกับในสำเนาเอกสารทุกฉบับก่อนนำส่ง 
2. หลักฐานการสมัครข้อ 1-8 ให้นำส่งทางไปรษณีย์ EMS (ถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 
ตามตารางกำหนดวันการส่งหลักฐาน ถ้าผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนด 
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จะตัดสิทธิ์การสมัครทันที

3. หลักฐานการสมัครข้อ 9-10 ให้ส่งมาภายหลังประกาศผลสอบไม่เกิน 3 วัน 
4. คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จะไม่ส่งคืนหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัครไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

**ส่งหลักฐานการสมัครไปที่ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร131/5 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายมือ "เอกสารการสมัคร ระบบโควตา/ระบบ Admission ตรง เลขที่ใบสมัคร....."

ข้อมูลการรับสมัคร


ที่มา http://www.enn.co.th/5016
ปรึกษาทุกปัญหาการเข้ามหาวิทยาลัย, ไม่พลาดข่าวการศึกษา Like เลย