G-Student


นางสาวปรายฝน นพวงศ์ (น้องกวาง) โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติด

1.คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


 

นาย  ภูเมธ  แสงสว่าง (หยก)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการรับตรง
คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการสมทบ มช.
สำนักศิลปศาสตร์ เอกการสอนจีน

นาย  รังสิวุฒิ  ธรรมขันธ์ (จีโน่)
โรงเรียนเทศบาล6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับตรงทั่วประเทศ
สำนักการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
ขอบคุณ RAC

นาย พชร  รักพ่วง (อ๊อฟ)
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการรับตรง
คณะบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  โครงการสมทบ มช.
คณะนิเทศศาสตร์ วิชาการสื่อสารการแสดง
ขอบคุณ RAC มากที่ให้ความรู้กับผม
น.ส. ธมนต์รัตน์  วงค์หนัก (แพร)
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับตรงทั่วประเทศ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โควตาภาคเหนือ
คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์
น.ส. ธนาวดี  วงศ์ประสิทธิ์ (นุ่น)
โรงเรียนสันติวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการเปิดบ้านแม่โจ้
คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์
นาย บูรพล กันคำ (ตุ้ม)
โรงเรียนสามัคคี
สอบติดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โครงการสมทบ มช.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
น.ส. สรารัตน์  สอนสุกอง(บิ๋ม)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สอบติดมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการเรียนดี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) (คู่ขนาน)
สอบติดมหาวิทยาลัยพายัพ โครงการสมทบ มช.
คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
น.ส. ศิริลักษณ์  วิวัฒนะมงคล (จ๋า)
โรงเรียนเทศบาล6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
น.ส. กมลกานต์  เตชะน้อย(กุ๊กกิ๊ก)
โรงเรียนเทศบาล 6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
นาย  จิรพนธ์  ใจอาษา (แม็ค)
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ 10 %  ของ นร. ม.6
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่ช่วยผมในหลายๆเรื่อง ทั้งด้านการเรียน และการวางแผนการใช้ชีวิต
น.ส. บุศรินทร์  จักรสมศักดิ์ (เอย)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการส่งเสริม นร. ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการสมทบ มช.
วิทยาลัยลุ่มน้ำโขง วิชาสหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการรับตรง
ขอบคุณ RAC มากที่ให้ความรู้และความรักให้เด็กๆทุกคนและน้องๆทุกคนก็รักทีมงาน RAC ทุกคนค่ะ
น.ส. พรสวรรค์  จูต้อง (พร)
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิทยาศาสตร์ โครงการเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับตรงทั่วประเทศ
สำนักนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โครงการสมทบ มช.
คณะบริการธุรกิจ โครงการเศรษฐศาสตร์ นานาชาติ
ขอบคุณนะคะ สำหรับความห่วงใย ความเอาใจใส่ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะ สำหรับทุกสิ่ง
น.ส. อัญชลี  ศรีคาน(นุ่น)
โรงเรียนเทศบาล 6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สอบติดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โครงการโควตาโรงเรียนและจังหวัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการรับตรง
คณะครุศาสตร์ สาขาสังคม
น.ส. หทัยภัทร  วงค์หนัก(ส้มโอ)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงการเปิดบ้านแม่โจ้
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการเรียนดี
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน)
มีความสุขที่ได้มาเรียน RAC ทำให้ได้มีที่เรียนที่ดี และรู้จักความสำเร็จที่ดี ขอบคุณ RAC ที่ทำให้มีวันนี้
น.ส. วันทณี  วรรณใส (หวาน)
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สอบติดมหาวิทยาลัยพายัพ โครงการสมทบ มช.
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
น.ส. พุทธิดา  กาจุม (กิ๊บ)
โรงเรียนดำรงราษฎ์รสงเคราะห์
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการสมทบ มช.
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับตรงทั่วประเทศ
สำนักวิชาบริหารธุรกิจ  การจัดการการท่องเที่ยว

ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนมากๆ เลย และก็เรื่องอะไรที่ใครเอามาเล่าก็อย่าคิดตามนะคะ มันไม่ใช่เรื่องจริง 555 ไม่ได้แรงนะ ใสๆ เหมือนในรูปแหละ มีความสุขค่ะ ขอบคุณค่า
น.ส. เบญจวรรณ  มูลศรี (แจ๋ว)
โรงเรียนเทศบาล 6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการรับตรงทั่วประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการรับตรง
คณะครุศาสตร์  สาขาสังคม
น.ส. พรสินี  คำดี (นุช)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
น.ส. ณิชารีย์  ภู่สุวรรณ (เอิร์ธ)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาการพยาบาล สาขาพยาบาล
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะบริการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ  (วิทย์-คณิต) พิเศษ
น.ส. นัฐธิดา  ม่วงสุข (ลูกจัน)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชานิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะรัฐศาสตร์  สาขาการเมืองการปกครอง
น.ส. กัญญ์ชนก  เกิดศิริ (ยะหยา)
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
น.ส. สิราวรรณ  เครือจิต(ฟ้า)
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควต้า 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตร์)
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะเทคนิคการแพทย์ สาขากิจกรรมบำบัด
ขอบคุณที่ได้มาอยู่กับ RAC รู้จักพี่ทุกคน ขอบุคณพี่ทุกคนที่คอยช่วยเหลือมาตลอดๆ รัก RAC และรักพี่ RAC ทุกคนนะ จุ๊บๆ
น.ส. ณิชกานต์  สุวรรณประภา(แนน)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับตรงทั่วประเทศ
สำนักวิชาการพยาบาล สาขาพยาบาล
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ขอบคุณ RAC ที่ทำให้มีที่เรียนนะคะ
น.ส. ณิชนันทน์  มูลแจ๋ม (แคท)
โรงเรียนดำรงราษฎร์ฯ
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
สอบติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร โครงการรับตรง KU Admissions
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสัตวศาสตร์
น.ส. ผกาพันธ์  สุภาอิน (เอ)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการเรียนดี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ชีววิทยา) (คู่ขนาน)
นาย ณัฐวุฒิ  ปวงผาบ โบ๊ท)
โรงเรียน ดำรงราษฎร์ฯ
สอบติดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โครงการรับตรงแบบพิเศษ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
พี่ตั้ม Thank you ที่คอยวุ่นวายเรื่องเอกสารต่างๆให้ความรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ที่มอบให้เด็กๆ ขอบคุณและขอโทษสำหรับสิ่งต่างๆ จริงๆ
ป้าเย็น Thank you สำหรับสิ่งอำนวยการต่างๆ ที่มีให้ ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มเสียงหัวเราะ ขอบคุณมากๆ จุ๊บๆ รักป้าเย็นอุอิ
ขอบคุณเด็จแม่ (พี่บี) ขอบคุณที่ให้คำปรึกษาแนะแนวจนประสบความสำเร็จ ขอบคุณที่วุ่นวายเรื่องที่เรียนให้ ขอบคุณจริงๆ จุ๊บๆ
พี่นุ้ย Thank you มากๆ ที่่่คอยวุ่นวายเรื่องต่างๆให้ ขอบคุณและขอโทษสำหรับสิ่งต่างๆที่ได้รับจากพี่คนนี้ ขอบคุณจริงๆ จุ๊บ
พี่เติร์ก Thank you P เติร์กมากๆ ที่คอยให้คำแนะนำสิ่งต่างๆให้โบ๊ทมีความขยันอดทนต่างๆ ที่มอบให้ ขอบคุณจริงๆ "รักพี่เติร์กมากๆ" สิ่งที่ดีจะจำจำไว้ว่า "พี่เติร์กเป็นคนที่แสดงความยินดีที่สอบติดเป็นคนแรกและคนสุดท้าย" ดีใจมากๆ รักพี่มากๆ คถ.เสมอ จุ๊บ
น.ส. ภัทรธร  ดอนเมือง (ฟิล์ม)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการสมทบ มช.
คณะบริการธุรกิจ สาขาการบัญชี
น.ส. ภัทรภา  ดอนเมือง (ฟิวส์)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงการสมทบ มช.
คณะบริการธุรกิจ สาขาการบัญชี
น.ส. ธนภรณ์  งานดี(กิ๊ก)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยพายัพ โครงการสมทบ มช.
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โครงการสอบตรง
คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
น.ส. ปานวาด  ภู่เจริญ(ป่าน)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ
สอบติดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โครงการสมทบ มช.
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
น.ส. ณัฏฐกานต์  บุญเจริญ (มีน)
โรงเรียนดำรงราษฎร์ฯ
สอบติดมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ 10 %  ของ นร. ม.6
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)
ขอบคุณพี่ๆ RAC ทุกคนและเพื่อนๆ จากสถาบันต่างๆที่ทำให้ช่วงเวลาตลอด 2 ปี มีความสุขมากที่สุด
น.ส. ศุภลักษณ์  ปัญญาพงษ์เมธ (จิน)
โรงเรียนดำรงราษฎร์ฯ
สอบติดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โครงการสมทบ มช.
คณะบัญชี สาขาการบัญชี
นาย ปวริศ  ดอนเลย (ปริ้นท์)
โรงเรียนดำรงราษฎร์ฯ
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ
สอบติดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะบริการธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ขอบคุณที่ช่วยเรื่องการสมัคร เรื่องการเรียน ขอบคุณคำแนะนำดีๆ
น.ส. ศุภิสรา หน่อแก้ว (แป่งฝุ่น)
โรงเรียนดำรงราษฎร์ฯ
สอบติดวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการรับตรง
คณะ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกวินาทีมีค่า อย่าปล่อยให้มันหลุดมือไป ขอบคุณที่ช่วยเหลือแนะแนวการเรียนต่อต่างๆ ทำให้มีวันนี้
นาย ศิวกร  เกษม (เก่ง)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควต้า 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
ขอบคุณที่ช่วยเหลอในหลายๆเร่อง เช่น ในการวางแผนการเรียนและช่วยแนะนำในหลายอย่าง "ขอบคุณครับ"
น.ส. ลักษิกา ศิริ (ท๊อฟฟี่)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับตรงทั่วประเทศ
สำนักนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โครงการสมทบ มช.
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
น.ส. จิดาภา  ศรีจำนงค์ (ขิม)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย
นาย ปรัชญ์  วิชิต (เน็ก)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
สอบติดมหาวิทยาลัยพายัพ โครงการสมทบ มช.
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
ขอบคุณที่คอยดูแล เอาใจใส่เน็กครับ
ขอบคุณพี่ตั้ม ที่คอยดูแลจิกกัดให้ตั้งใจเรียน
ขอบคุณพี่นุ้ย ที่เป็นพี่กลุ่มดูแลเน็ก
ขอบคุณพี่บี ที่คอยให้คำปรึกษาและแนะแนว
ขอบคุณพี่เติร์ก ที่คอยดูแลและเป็นห่วงและสอนให้ทำความดี
ขอบคุณพี่ผู้จัดการใหม่ที่มาถ่ายรูปผมตอนงานปัจฉิมครับ
ขอบคุณป้าเย็น ที่ช่วยเหลือบริการในทุกๆเรื่อง
ไว้เน็กจะกลับมาหาบ่อยๆแล้วถ้าเน็กมีลูกมีหลาน จะให้มาเรียนที่ RAC นะครับ
น.ส. ศศิธร  สุทธิสาร (ทิพย์)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ
สอบติดมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ 10 %  ของ นร. ม.6
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน)
น.ส. ปรายฝน  นพวงศ์ (กวาง)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ
นาย ฉัตรชนก ละอองนวลพานิช (ทอย)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการปฏิบัติการทางการบิน
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
ขอบคุณ RAC ที่คอยช่วยเหลือมากครับ
น.ส. เชษฐ์ธิดา ธรรมโน (บิว)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ
Thank you for everything

นาย อธิป เมืองเหมอะ (ขงเบ้ง)
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยพะเยาโครงการ 10 %  ของ นร. ม.6
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการตลาด
นาย กิตติ จิวตระกูล(นัท)
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ 10 %  ของ นร. ม.6
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการบัญชี
น.ส. พิชาพร ยอดใส (แป้ง)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควตาภาคเหนือ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการรับตรง
คณะครุศาสตร์  สาขาภาษาอังกฤษ
น.ส.ศศิโฉม  ฤทธิ์บันเริง (หญิง)
โรงเรียนดำรงราษฎร์ฯ
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ขอบคุณมากที่คอยดูแลมาตลอด จะรักและคิดถึงตลอดค่ะ
นาย วีระวัฒน์  บุตตะคุ(ทูน่า)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โครงการสอบตรง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สอบติดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โครงการสบทบ มช.
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยและความปลอดภัย
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม โครงการโควต้า
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ขอบคุณพี่ๆ ทุกคน และคุณครูทุกคนนะคับ ขอบคุณ Wifi Free และสถานที่อ่านหนังสือ

น.ส. พิมภิกา  กันติ๊บ (ออม)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการรับตรง
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
น.ส. วิศัลย์จุฬา  ประทุมชาติภักดี(ควีน)
โรงเรียนเทศบาล6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
น.ส. ธนัญธรณ์  สมนวล(อุ้ม)
โรงเรียนเทศบาล6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับตรงทั่วประเทศ
สำนักวิชาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควต้าภาคเหนือ
คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์ ตรี-โท สองภาษา(ศิลป์)
นาย ศิริโชค  เพชรหนู(หนึ่ง)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการปฏิบัติการทางการบิน
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควต้าภาคเหนือ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร
น.ส. แพรพรรณ  ตุ้ยป้อ(แพร)
โรงเรียนเทศบาล6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับตรงทั่วประเทศ
สำนักวิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์)
สอบติดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการสมทบ มช.
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) สาขาวิชาวาริชศาสตร์
น.ส. ธัญวรรณ  สายหงษ์(ฟิล์ม)
โรงเรียนเทศบาล 6
สอบติดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โครงการสมทบ มช.
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
สอบติดมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โครงการสอบตรง
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาล
น.ส. กานต์ฐิมา  เอี่ยวตระกูล (เฟิร์น)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชากายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด
สอบติดมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการเรียนดี
คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน)
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการสมทบ มช.
สำนักนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
น.ส. บุศรินทร์  อนุรักษ์(ไอนา)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
สอบติดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โครงการสบทบมช.
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการรับตรงทั่วประเทศ
สำนักวิชาบริหารธุรกิจ สาขาจัดการการท่องเที่ยว
ขอบคุณพี่ RAC รวมถึงพี่เติร์ก และครูทุกๆคน ขอบคุณที่คอยสั่งสอนทั้งวิชาความรู้และทุกๆอย่าง พี่ๆรักและดูแลน้องมากๆ แบบดีมาก ไม่ขึ้นเรียนก็ตีขึ้น ไม่ฝากโทรศํพท์ก็เอาจนได้ ขอบุคณมากๆนะคะที่คอยสั่งสอนบ่มวิชา รักพี่ๆทุกคนนะคะ
นาย ฉันทกรณ์  ชัยรังษี (กร)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
สอบติดมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โครงการสมทบ มช.
คณะคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ขอบคุณที่ช่วยเหลือและแนะแนวการเรียนให้ และขอบคุณที่ช่วยเหลือ

นาย ภคพงษ์  อ้วนแก้ว(ปาล์ม)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควต้า 17 จังหวัดภาคเหนือ
คณะสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตร์)
สอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โครงการรับตรง
คณะครุศาตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

นาย กนกศักดิ์  นันทะศิริ(เก่ง)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการโควต้าภาคเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา
สอบติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
คณะคณะเกษตรศาสตร์ สาขากีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์ฯ พืชไร่ พืชสวนโรคพืช ส่งเสริมฯ และสัตวศาสตร์
นาย นิติพงศ์  กาชัย(เต้)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตร์)
น.ส. ธนัชพร  กาบแก้ว(แก้ม)
โรงเรียนเทศบาล  6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
สอบติดมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการเรียนดี
คณะคณะเภสัชศาสตร์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการสบทบมช.
สำนักวิชากายภาพบำบัด  สาขากายภาพบำบัด

น.ส. ประภัสดา  ทองนวล  น.ส. ประภัสดา  ทองนวล(ข้าวโพด)
โรงเรียนเทศบาล 6
 สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควต้า 17 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักวิชากายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการสบทบ มช.
สำนักนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
โพดรักสถานที่นี้นะคะ โพดมาแล้วสบายใจ สุขใจ โพดรักพี่ๆ ทุกคนนะคะ ป้าเย็นด้วย ขอบคุณนะฮร้าาา ที่ให้คำปรึกษาทุกเรื่อง ทั้งเรียน ทั้ง บลา บลา บลา ขอบคุณพี่ๆ ป้าๆ ที่ทนฟังเสียงอันไพเราะเสนอะหู ขอบคุณอะไรก็ได้ที่ทำให้เราได้เจอกัน พี่ๆ ป้าๆ อย่าลืมโพดหนา ถ้าโพดว่างจะเข้ามาหา มาแอ่ว อิอิ รักมาก มาก
 น.ส. นภาวรรณ  ศรีสมัย (น้องพิงค์กี้)
โรงเรียนเทศบาล 6
สอบติดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการโควต้า 17 จังหวัดภาคเหนือ
 คณะสำนักการจัดการ สาขาบัญชี
ขอบคุณ RAC ที่ดูแล เอาใจใส่ เทคแคร์มาตลอด RAC ก็เหมือนบ้านอีกหลังของหนู มีความสุขมากๆ และดีใจที่ได้เจอกับพวกพี่ๆทุกคน ขอบคุณนะคะ ถึงจะเป็นเวลาสั้นๆ
น.ส.จุฬารัตน์ ชัยแก้ว (ผักกาด)
โรงเรียน เชียงรายวิทยาคม เกรด2.51
สอบติด คณะพละศึกษาศึกษา สาขา สาธารณสุขศาสตร์ มศว
              คณะบริการธุรกิจ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สนามสอบ มศว เป็นสนามแรกที่มีการแข่งขันสูงมาก ด้วยเกรดเราไม่สูงมาก เราก็กลัว แต่พี่ๆ RAC ช่วยเหลือในการทำข้อสอบ และพาไปสอบถึงสนามสอบ อย่างน้อย เราก็อุ่นใจ ที่ทีคนดูแลเราตลอด

น.ส.สุภณี ปัญญาทิพย์ (กุ๊กไก่)
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
สอบติด
คณะมนุษยศาสตร์ สาขา ภาษาอังกฤษ
คณะโบราณคดี สาขา สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพายัพ สาขา ดุริยางคศาสตร์

 

สอบติด สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
ดีใจมากเลยคะ ตอนนี้เรียน ม.6 เทอม 2 แต่ว่ามีที่เรียนแล้วสบายใจมากๆ มีเวลาเตรียมตัวน้องใหม่ ก่อนเพื่อน พี่ๆ RAC ช่วยเตรียมการเรียนพื้นฐานของเราตั้ง ม. 5 เลยมีเวลาเตรียมตัวกับการสอบค่อนข้างนาน

เชอรรี่ กรชกร พงษ์เพ็ง โรงเรียน อบจ เชียงราย 
สอบติด คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ม.พะเยา
               คณะบัญชี การเงินและธนาคาร ม.พายัพ
               คณะวิทยาการการจัดการสารสนเทศ ม.นเรศวร
               คณะวิทยาศาสตร์ ม.สุรนารี

ติดหลายมหาวิทยาลัยทำได้คะ รู้เยอะ สมัครไว้ก่อน ดีกว่า ไม่มีตัวเลือก

น้องภูมิ สามัคคีวิทยาคม
สอบติด     คณะสถาปัตยกรรม มช.
                คณะสถาปัตยกรรม มหาสารคาม


port เป็นส่วนสำคัญของผมครับ คณะที่ผมอยากเข้าจะต้องมีผลงาน RAC ช่วยสอนทำ port ให้

เบสท์ สามัคคีวิทยาคม
สอบติด สำนักวิชาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
RAC เป็นที่เรียนพิเศษของผมครั้งแรกในชีวิต ถ้าไม่มีRAC ผมคงไม่ได้เรียนที่แม่ฟ้าหลวง เพราะผมไม่สามารถสมัครรับตรงได้เลย เกรดผมน้อยครับ การเรียนครั้งแรกของผมวันนี้เปลี่ยนชีวิตทันทีครับ
เนี๊ยบ เทิงวิทยาคม
เรียนต่างอำเภอ แต่พี่ๆRAC ก็ดูแลตลอดข่าวสารรับตรง ส่งให้เราทุกช่องทาง แนวข้อสอบมีให้ตลอด คณะที่สอบติด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา/เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ พยาบาลแมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสังคมวิทยา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียง คณะศึกษาศาสตร์

ทัช สามัคคีวิทยาคม
ติดคณะบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผมจะต้องลุ้นถึง Admissions ครับตอนแรกกลัวมากเลยที่จะไม่มีที่เรียน ผมเลือก เรียน มช. 4 อันดับ RACมี โปรแกรมช่วยเหลือคณะ Ad ให้ผม

อาเรฟ G'55 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เกรด 2.63

สอบติดคณะสังคมศาสตร์ สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             คณะการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ
 

          "ผมถนัดวิชาสังคมที่สุดการสอบเข้า มช. พี่ๆRAC จัดโมเดลการอ่านหนังสือ การทำข้อสอบให้ผม ซึ่งไม่จำเป็นต้องอ่านครบทุกวิชา ผมเน้นแค่ 3 วิชาก็ติดได้ครับ มช '