เช็คด่วน!! เกรดเท่านี้ สมครรับตรง มศว คณะไหนได้บ้าง

            


              วัสดีค่าเปิดรับสมัครกันมาเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้ว สำหรับรับตรง มศว ปี56 หลายคนที่รู้ใจตัวเองว่าอยากเรียนอะไร ก็สมัครและจ่ายเงินเสร็จสรรพ แต่อีกหลายคนยังไม่รู้จะเลือกอะไร เพราะคณะที่อยากเรียนไม่เปิดรับ หรือบางคณะก็รับแค่ไม่กี่จังหวัด เช่น เภสัชฯ ทันตะฯ ช้ำใจกันเป็นแถบๆ


 
             แต่พี่มิ้นท์ว่าไม่ต้องรีบก็ได้นะคะ ค่อยๆ ดูว่าเราอยากเรียนหรือเหมาะที่จะเรียนอะไร และที่สำคัญที่สุด คือ ดูคุณสมบัติของตัวเองว่าครบและถูกต้องตามคุณสมบัติที่ทางคณะกำหนดหรือไม่ หากไม่ครบก็ไม่ควรสมัครนะ เพราะอาจจะโดนตัดสิทธิ์ได้ค่ะ ซึ่งหนึ่งในคุณสมบัติที่น้องๆ ถามพี่มิ้นท์กันมาเยอะมากเลย ก็คือ "เกรด" ว่ารับตรง มศว ใช้เท่าไหร่ พี่มิ้นท์ขอตอบตรงนี้ชัดๆ เลยนะคะว่า เกรด ที่ใช้กำหนดนั้น แต่ละคณะไม่เท่ากัน และวันนี้พี่มิ้นท์ก็ได้แยกออกมาให้น้องๆ แล้วค่า ไปดูกันเลย
             "เกรด" ที่ใช้เป็นเกณฑ์รับตรง มศว จะใช้ทั้งหมด 4 เทอม คือ เกรดของ ม.4-5 ซึ่งจะเป็นเกรดรวมหรือ GPAX แต่ในบางคณะจะใช้เกรดแยกตามกลุ่มวิชาด้วย น้องๆ ต้องดูรายละเอียดให้ดีๆ นะคะ สำหรับน้องๆ ที่ไม่รู้ว่าจะดูเกรดได้จากไหน หรือ คิดเกรดเองไม่เป็น พี่มิ้นท์แนะนำให้วิ่งไปที่ห้องวิชาการค่ะ ไปขอใบระเบียนศึกษา หรือ ใบ รบ.,ใบ ปพ. ในนั้นจะมีข้อมูลเรื่องเกรดของเราทั้งเกรดรวมและเกรดแยกตามกลุ่มวิชาค่ะ ส่วนพี่ๆ ที่จะซิ่ว จะต้องใช้เกรดทั้งหมด 6 เทอมนะคะ

  คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.00
    - คณะวิทยาศาสตร์
           >> สาขาคณิตศาสตร์ เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่รับเด็กซิ่ว)
           >> สาขาสถิติ เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00 (รับเฉพาะ ม.6 เท่านั้น)
           >> สาขาคหกรรมศาสตร์ (แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ, แขนงวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, แขนงวิชาการกำหนดอาหารและโภชนบำบัด) เกรดรวม 2.00 และเกรดเฉลี่ยวิชาชีววิทยาและเคมี ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่รับเด็กซิ่ว)
     - คณะพลศึกษา สาขาผู้นำนัทนาการ (ถ้าเกรดไม่ถึง 2.00 มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาถ้าเป็นผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม และได้รับยกย่องเชิดชูกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณค่าด้านกิจกรรมนันทนาการ)
    - คณะพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาเอกพลศึกษา, วิชาเอกสุขศึกษา, วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา)
    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาฝรั่งเศส
    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (วิชาเอกเซรามิกส์, วิชาเอกศิลปะจินตทัศน์, วิชาเอกศิลปวัฒนธรรม)
    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย, วิชาเอกนาฏศิลป์สากล, วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง, วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง)
    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบทัศนศิลป์ (วิชาเอกการออกแบบสื่อสาร, วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์, วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น, วิชาเอกศิลปะเครื่องประดับ)
    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล
    - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (แขนงวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย, แขนงวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์, แขนงวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร)
    - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (แขนงวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม, แขนงวิชาการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว, แขนงวิชาการสื่อสารเพื่อสุขภาพ)
    - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล, แขนงวิชาการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์, แขนงการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)

 คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า  2.20  
    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา

 
 คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.25
    - คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

 คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.30
    - คณะสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง
    - คณะสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.30 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.80
    - สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกรดรวมไม่ต่ำกว่า 2.30 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50


 คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.50
    - คณะทันตแพทยศาสตร์ (ไม่รับเด็กซิ่ว)
    - คณะพยาบาลศาสตร์ทุกโครงการ
    - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด, สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
    - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (โครงการรับทั่วประเทศ) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
    - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา, สาขาจุลชีววิทยา, สาขาฟิสิกส์ (ไม่รับเด็กซิ่ว)
    - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี, สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
    - คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ เกรดรวม 2.50 และเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ไม่รับเด็กซิ่ว)
    - คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ - เคมี
    - คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา, สาขาวิทยาศาสตร์   
    - ฟิสิกส์, สาขาวิทยาสาสตร์ทั่วไป (ไม่รับเด็กซิ่ว)
    - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกโครงการ สาขาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์, สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    - คณะพลศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ, แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม, แขนงวิชาสาธารณสุขชุมชน, แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ในกรณีที่เกรดต่ำกว่า 2.50 จะพิจารณาความสามารถหรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสุภาพเป็นกรณีพิเศษ
    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาตะวันออก (วิชาเอกภาษาเกาหลี, วิชาเอกภาษาเขมร, วิชาเอกภาษาเวียดนาม, วิชาเอกภาษาจีน, วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น)
    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาไทย (วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย, วิชาเอกภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน)
    - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ไม่รับเด็กซิ่ว)


 คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 2.75
    - คณะเภสัชศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม, วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม (ไม่รับเด็กซิ่ว)
    - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ไม่รับเด็กซิ่ว)
    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก, สาขาสารสนเทศศึกษา
    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเพื่ออาชีพ เกรดรวม 2.75 และต้องได้เกรดวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.00
    - คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
    - คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรศึกษา (วิชาเอกทัศนศิลปศึกษา, วิชาเอกดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย), วิชาเอกดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล), วิชาเอกนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงศึกษา)
    - คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์
    - คณะสังคมสาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกการเมืองการปกครอง, วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์, วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)


 คณะ/สาขา ที่กำหนดเกรดไว้ไม่ต่ำกว่า 3.00
    - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภํณฑ์การเกษตร (โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ, สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
    - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม, วิชาเอกการตลาด, วิชาเอกการเงิน, วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ)
    - คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต


 คณะ/สาขา ที่ไม่กำหนดเกรด
    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา
    - คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา

            อย่าเพิ่งตาลายไปเสียก่อนนะคะน้องๆ (แต่พี่มิ้นท์ตาเหล่แล้ว - - ) ใครอยากเข้าคณะไหนก็ดูให้ถ้วนถี่ก่อนว่าใช้เกรดเท่าไหร่ รวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่ หรือความสามารถพิเศษ และอย่าลืมตัดสินใจให้ดีก่อนสมัครว่า เพราะถ้าวันสอบชนกัน น้องๆ ก็จะเลือกได้แค่สาขาเดียว อีกอย่างถ้าสมัครหลายคณะก็เปลืองเงินคุณพ่อคุณแม่ด้วย ส่วนตอนนี้ยังมีเวลาเหลือเฟือ เปิดเทอมลองไปปรึกษากับเพื่อนๆ หรือคุณครูก่อนก็ได้ค่า
            สำหรับใครที่เกรดไม่ถึงในคณะที่อยากเข้า ก็อย่าเพิ่งเสียใจไป อาจจะมีโครงการอื่นๆ หรือรับตรงของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามมาอีกเพียบ รอติดตามกันได้เลย


เครดิต : www.dek-d.com
ปรึกษาทุกปัญหาการเข้ามหาวิทยาลัย, ไม่พลาดข่าวการศึกษา Like เลย